Estraro kaj aliaj de JEI

Ĝisdatigo: 2023-04-27

Konsilianoj

Inumaru Fumio, Ito Tetsuji, Sigehuzi Tomoo, Tai Hisayuki, Terajima Toshio
(Mandato: ĝis la Konsilia Kunsido en junio de 2024)

Honoraj Konsilantoj

Doi Hirokaz, Hori Jasuo, Kimura Goro Christoph, Kurita Kimiaki, Ulrich Lins, Matumoto Takasi, Mori Toru, Ooba Atsuo, Syôzi Keiko, Syôzi Nobuyuki, Tanaka Kacuhiko, Ueda Satoshi
(je 2023-04-01)

Estraranoj

  • Prezidanto: Kitagawa Ikuko
  • Vicprezidantoj: Hotta Hirohiko, Nisinaga Atusi, Morikawa Kazunori
FakoFakestroVicfakestro
Inform-movadaKitani TomokoNamba Fumiharu
InternaciaNisinaga AtusiKitagawa Ikuko
Stud-edukaFukuda MakotoNisinaga Atusi
Kawara Hiro (por E-Domo de Jacugatake)
RedaktaMorikawa Kazunori 
EldonaKawara HiroFukuda Makoto
Hotta Hirohiko (por nova Japana-Esperanto Vortaro)
KongresaSasanuma KazuhiroKitani Tomoko
ĜeneralaKitagawa IkukoHotta Hirohiko
FinancaHotta HirohikoSuzuki Keiichiro
InterretaNamba FumiharuSasanuma Kazuhiro
(Mandato: ekde la 26a de junio 2022 ĝis la Konsilia Kunsido en junio de 2024)

Revizoroj

Kitagawa Syozi, Murao Kenji

Deputitoj

Hataĉi Toŝiko, Kawamoto Hiromi, Kunii Hyotaro, Miyazaki Hideko, Ohmuro Hiroshi, Okuŭaki Toŝiomi, Saito Yoshinori, Shoyama Mikiko, Yamaguti Sin’iti
(Mandato: de januaro 2021 ĝis decembro 2022)

Komitatanoj A de UEA

Kitagawa Ikuko (Mandato: 2022-2025)

Kategorioj

Arkivoj