Estraro kaj aliaj de JEI

Ĝisdatigo: 2021-10-16

Konsilianoj

Inumaru Fumio, Ito Tetsuji, Sigehuzi Tomoo, Tai Hisayuki, Terajima Toshio
(Mandato: ĝis la Konsilia Kunsido en junio de 2024)

Honoraj Konsilantoj

Kurita Kimiaki, Ulrich Lins, Matumoto Takasi, Mori Toru, Ooba Atsuo, Syôzi Nobuyuki, Tanaka Kacuhiko, Tanaka Tetsuji, Ueda Satoshi

Estraranoj

Prezidanto Kitagawa Ikuko
Vicprezidantoj Suzuki Keiichiro, Hotta Hirohiko
Fako Fakestro Vicfakestro
Inform-movada Hotta Hirohiko Kitagawa Ikuko
Internacia Nisinaga Atusi Kitagawa Ikuko
Stud-eduka Isikawa Tieko Sibayama Zyun’iti
Hikita Akio (E-Domo de Jacugatake)
Redakta Sibayama Zyun’iti
Eldona Hikita Akio Hotta Hirohiko
Kongresa Sasanuma Kazuhiro Hikita Akio
Ĝenerala Isikawa Tieko
Financa Suzuki Keiichiro Hotta Hirohiko
Interreta Jokojama Hirojuki Sasanuma Kazuhiro

(Mandato: ekde la 28a de junio 2020 ĝis la Konsilia Kunsido en junio de 2022)

Revizoroj

Aihara Misako, Murao Kenji

Deputitoj

Hataĉi Toŝiko, Kawamoto Hiromi, Kitani Tomoko, Kunii Hyotaro, Miyazaki Hideko, Namba Fumiharu, Ohmuro Hiroshi, Okuŭaki Toŝiomi, Saito Yoshinori, Shoyama Mikiko, Yamaguti Sin’iti
(Mandato: de januaro 2021 ĝis decembro 2022)

Komitatanoj A de UEA

Sibayama Zyun’iti, Suzuki Keiichiro
(Mandato: 2019-2022)

Kategorioj

Arkivoj